logo
Marketing Advertising Design map — путівник українськими рекламними компаніями

  1.      Загальні положення

  1.1.  Ця політика конфіденційності (надалі – «Політика») є документом, який визначає порядок, принципи та засади обробки Володільцем інформації користувачів, отриманої через веб-сайт“MarketingAdvertisingDesignmap”, розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://madmap.com.ua/(надалі – «веб-сайт»)та/або унаслідок взаємодії з будь-якими фізичними та/або юридичними особами.

  1.2.  Метою цією Політики є забезпечити належний рівень захисту усієї інформації та проінформувати Вас, яким чином ми збираємо, зберігаємо та оброблюємо вашу інформацію, а також якими правами Ви володієте у зв’язку із такою обробкою, як Ви можете отримати доступ до зібраної інформації та дати вказівку щодо зміни або знищення такої інформації.

  1.3.  Ця Політика є невід’ємною частиною договору про надання послуг щодо розміщення робіт у сфері реклами на веб-сайті (у випадку його укладення з користувачем).

  1.4.  Якщо ви здійснюєте реєстрацію власного профілю на веб-сайті, у тому числі шляхом внесення інформації про рекламне агентство, кейси (роботи, проекти у сфері реклами) такого агентства до відповідних, спеціально виділених реєстраційних форм, ви автоматично висловлюєте свою згоду на обробку Володільцем інформації, переданої вами. Інформація користувача також може передаватися Володільцю через канали телефонного зв’язку та/або шляхом надсилання на електронну або поштову адресу або через інші засоби зв’язку, що вважається належним та достатнім підтвердженням надання таким користувачем згоди на обробку його інформації Володільцем.

  1.5.  Користувачі не мають право користуватися веб-сайтом та повинні негайно припинити будь-яку взаємодію із веб-сайтом, якщо вони не погоджуються із умовами цієї Політики.

  1.6.  Ця Політика складена та прийнята відповідно до та на виконання Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативно-правових актів України.

  1.7.  Ця Політика може час від часу змінюватися  Володільцем з метою адаптації до змін в роботі веб-сайтута  у зв’язку із зміною вимог чинного законодавства України.

   

  2.      Визначення понять

  2.1.  Володілець – Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕКЛАМНА КОАЛІЦІЯ», ідентифікаційний код: 36698303, місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, буд. 13-А, квартира 246.

  2.2.  Інформація – будь-які інформація, у тому числі конфіденційна інформація, персональні дані, що передаються користувачами Володільцю у будь-якій формі за допомогою будь-яких засобів передачі інформації, у тому числі унаслідок взаємодії користувачів із веб-сайтом.

  2.3.  Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка відвідує та/або користується послугами веб-сайту, або інформація якої передається будь-якими іншими користувачами в процесі взаємодії із веб-сайтом та/або Володільцем.

  2.4.  Обробка – це будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення інформації, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

  2.5.  Рекламне агентство – будь-який користувач, який реєструє профіль власного рекламного агентства та/або розміщує власні роботи у сфері реклами на веб-сайті відповідно до умов договору, укладеного із Володільцем.

   

  3.      Порядок збору інформації

  3.1.  Ваша інформація може бути отримана Володільцеміз таких джерел:

  3.1.1.  Веб-сайту шляхом добровільного заповнення та подання користувачамиінформації через спеціально призначені реєстраційні форми.

  3.1.2.  Веб-сайту шляхом збору інформації автоматизованими інформаційними системи Володільця.

  3.1.3.  Додатку до веб-сайту (у випадку його створення) шляхом добровільного заповнення та подання користувачами інформації через спеціально призначені реєстраційні форми.

  3.1.4.  Електронну поштуВолодільця, вказану на веб-сайті або додатково повідомлену співробітниками Володільця, шляхом добровільного надсилання користувачами відповідних електронних повідомлень.

  3.1.5.  Центр підтримки користувачів веб-сайту, у тому числі через офіційні канали підтримки користувачів у мессенджерах, шляхом добровільного надсилання користувачами відповідних електронних повідомлень.

  3.1.6.  Безпосередньої добровільної передачі користувачами носіїв інформації Володільцю.

  3.1.7.  Третіх осіб, які законно володіють відповідною інформацією та мають право її передавати Володільцю для досягнення законних цілей.

   

  4.      Інформація, що оброблюється

  4.1.  У процесі взаємодії з користувачами та для виконання законних цілей, у тому числі забезпечення належного функціонування веб-сайту, Володілець може отримати та оброблювати таку інформацію користувачів:

  4.1.1.  Інформація про рекламне агентство, необхідна для авторизації на веб-сайті, створення профілю рекламного агентства та взаємодії з Володільцем, а саме: найменування рекламного агентства, комерційне найменування рекламного агентства, найменування мережі рекламних агентств, найменування холдингу рекламних агентств, посилання на веб-сайт рекламного агентства, посилання на сторінку рекламного агентства в соціальних мережах, адреса місцезнаходження (офісу) рекламного агентства, інформація про членство у Всеукраїнській громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕКЛАМНА КОАЛІЦІЯ».

  4.1.2.  Інформація про контактних осіб рекламних агентств, необхідна для комунікації з Володільцем, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону та адреса електронної пошти головної контактної особи рекламного агентства.

  4.1.3.  Інформація про рекламне агентство, необхідна для виконання зобов’язань, встановлених чинним законодавством України, а саме повне найменування (юридична назва) рекламного агентства, офіційна адреса місцезнаходження (юридична адреса) рекламного агентства, індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва платника податків тощо.

  4.1.4.  Інформація рекламного агентства, необхідна для розміщення на веб-сайтіта виконання Володільцем взятих на себе договірних зобов’язань, а саме інформація про компетенцію та переваги рекламного агентства, зображення знаків для товарів та послуг рекламного агентства (торгових марок), ключовий візуальний образ рекламного агентства (key visual).

  4.1.5.  Інформація про роботи та комерційні проекти рекламних агентств, а саме: назва роботи, назва бренду, найменування суб’єкта господарювання, який замовив виготовлення відповідної роботи в рекламного агентства, напрямок реклами, індустрія реклами, вид роботи, інформація про номінації в конкурсах, отримані нагороди, опис проекту, рік реалізації проекту, відео- та аудіо-матеріали роботи, візуальні матеріали.

  4.1.6.  Ім’я, адреса електронної пошти та інша інформація, повідомлена користувачем для зв’язку із Володільцем.

  4.1.7.  Інформація про користування веб-сайтом користувачами, у тому числі отримана за допомогоюCookies та інших автоматизованих технологій.

  4.1.8.  Інша інформація про  користувачів, отримала Володільцем від них або третіх осіб з метою досягнення законних цілей.

   

  5.      Підставки обробки інформації

  5.1.  Підставами для обробки інформації Володільцем можуть бути:

  5.1.1.  Згода користувача на обробку його інформації, висловлена письмово або шляхом вчинення конклюдентних дій, у тому числі шляхом взаємодії із веб-сайтом.

  5.1.2.  Дозвіл на обробку інформації, наданий Володільцю відповідно до закону.

  5.1.3.  Укладення та виконання правочину (договору), стороною якого є користувач або який укладений на користь користувача чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину (договору).

  5.1.4.  Виконання Володільцем обов’язків, встановлених чинним законодавством України.

  5.1.5.  Інша підстава, встановлена чинним законодавством України.

   

  6.      Мета обробки інформації

  6.1.  Інформація може оброблятися Володільцем виключно для досягнення таких цілей:

  6.1.1.  Забезпечення належного функціонування веб-сайту.

  6.1.2.  Забезпечення вільного доступу користувачів (у тому числі потенційних замовників рекламних послуг) до бази даних рекламних агентств з метою обрання надавача рекламних послуг.

  6.1.3.  Виконання Володільцем договірних зобов’язань перед рекламними агентствами, у тому числі авторизації останніх на веб-сайті та розміщення їх робіт (проектів)у сфері реклами.

  6.1.4.  Виконання Володільцем інших обов’язків, встановлених чинним законодавством України.

   

  7.      Захист інформації

  7.1.  Володілець зобов’язується дбайливо зберігати інформацію та вживати усі можливі та раціональні заходи для захисту такої інформації.

  7.2.  Володілець зобов’язаний та вживає належні заходи для захисту інформації від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до інформації третіх осіб.

  7.3.  При обробці інформації Володілець застосовує усі технічні, організаційні та правові заходи, необхідні для належного захисту інформації від несанкціонованого розповсюдження, доступу третіх осіб, зміни, видалення, пошкодження та інших неправомірних дій.

   

  8.      Доступ до інформації

  8.1.  Користувачі мають право отримати доступ до власної інформації шляхом авторизації на веб-сайті (за можливості) та внесення відповідних змін або шляхом надсилання відповідного запиту на електронну пошту: pro@vrk.ork.ua.

   

  9.      Передача інформації

  9.1.  Інформація користувача може передаватися третіх особам виключно в таких випадках:

  9.1.1.  У знеособленій формі для формування статистичних даних.

  9.1.2.  Користувачам веб-сайту для комунікації між рекламними агентствами та потенційними замовниками рекламних послуг.

  9.1.3.  В інших випадках,  встановлених чинним законодавством України.

   

  10.   Зміна, видалення або знищення інформації

  10.1.   Обробка інформації припиняється, а інформація видаляється або знищується Володільцем у таких випадках:

  10.1.1.  Закінчення строку зберігання інформації, визначеного згодою користувача або договором між Володільцем та користувачем.

  10.1.2.  Припинення правовідносин між користувачем та Володільцем.

  10.1.3.  Набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення інформації.

  10.1.4.  В інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

  10.2.   Інформація користувачів може змінюватися унаслідок взаємодії користувачів із веб-сайтом або унаслідок отримання Володільцем інформації про відповідні зміни із джерел, встановлених цією Політикою.

  10.3.   Користувач має право у будь-який час вимагати зміну, видалення або відкликати власну згоду на обробку інформації шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу: pro@vrk.ork.ua.

  10.4.   Після отримання такого повідомлення, впродовж 10 днів таке повідомлення розглядається Володільцем та обробка інформації припиняється, а інформація – видаляється, крім випадків, коли така інформація необхідна для виконання зобов’язань, встановлених чинним законодавством України.

  10.5.   Зміна або видалення (знищення) інформації, яка не відповідає дійсності, або суперечить (порушує) положення чинного законодавства України, проводиться невідкладно з моменту встановлення факту такої невідповідності Володільцем із будь-яких джерел.

   

  11.   Інформація про дітей

  11.1.   Володілець та веб-сайт не збирають та не оброблюють інформацію про дітей, які не досягли тринадцятирічного віку. Інформація про дітей від 13 до 16 років може оброблятися виключно за згодою та в обсязі, визначеному їх батьками або опікунами (піклувальниками).

  11.2.   Якщо Володільцю стане відомо про розміщення інформації про дітей віком до 13 років, або віком від 13 до 16 років без згоди батьків (опікунів, піклувальників), Володілець вживає усі заходи для негайного видалення такої інформації.

   

  12.   Ваші права

  12.1.     Ви маєте право:

  12.1.1.  Знати про джерела отримання інформації, мету обробки інформації, місцезнаходження Володільця.

  12.1.2.  Отримувати інформацію про умов надання доступу до інформації.

  12.1.3.  Отримати доступ до інформації.

  12.1.4.  Отримати протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту відповідь від Володільця про те, чи обробляється ваша інформація, а також отримати зміст такої інформації.

  12.1.5.  Висунути Володільцю вмотивовану вимогу із запереченнями проти обробки вашої інформації.

  12.1.6.  Пред’явити Володільцю вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення вашої інформації, якщо буде встановлено, що така інформація обробляється незаконно чи є недостовірною.

  12.1.7.  Відкликати згоду на обробку вашої інформації.

  12.1.8.  Знати механізм автоматичної обробки інформації на веб-сайті.

  12.1.9.  Інші права, встановлені чинним законодавством України.

   

  13.   Прикінцеві положення

  13.1.   Інформація оброблюється Володільцем протягом строку, встановленого договором із користувачем, а в інших випадках протягом 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії користувача із веб-сайтом.

  13.2.   Володілець має право вносити змін до цієї Політики в будь-який момент на власний розсуд. У випадку зміни Політики оновлена редакція розміщується на веб-сайті. Якщо користувач не погоджується зі зміною Політики, він повинен негайно припинити будь-яку взаємодію із веб-сайтом.

  13.3.   Володілець не несе відповідальність за будь-які збитки, завдані користувачу унаслідок розміщення інформації самим користувачем або користувача-третіми особами без його згоди, або унаслідок розголошення, обробки інформації третіми особами без вини Володільця.