logo
Marketing Advertising Design map — путівник українськими рекламними компаніями

  Стаття 1. Загальні положення

  1.1. Ці загальні умови користування веб-сайтом (надалі – «Умови») визначаються порядок та умови користуванняЗамовником веб-сайтом та надання Виконавцем Замовнику послуг щодо розміщення профілю та кейсу(-ів) Замовника на веб-сайті.

  1.2. Ці умови є публічним договором (офертою) в розумінні статей 633, 641 Цивільного кодексу України та стандартним формуляром (формою) до договору приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

  1.3. Ця редакція Умов діє від "15" лютого 2019 р.

   

  Стаття 2. Визначення понять

  2.1. Визначення понять, що використовуються в цих Умовах:

  2.1.1. Веб-сайт – веб-сайт Виконавця під найменування “MarketingAdvertisingDesignmap”,розміщений в мережі Інтернет за адресою: http://madmap.com.ua/ та призначений для розміщення профілів та кейсів Замовників у сфері реклами.

  2.1.2. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕКЛАМНА КОАЛІЦІЯ», ідентифікаційний код: 36698303, місцезнаходження: 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, будинок 13-А, квартира 246.

  2.1.3. ВРК –Всеукраїнська громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕКЛАМНА КОАЛІЦІЯ», ідентифікаційний код: 21669575, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Костьольна, буд. 8, кв. 24.

  2.1.4. Договір – договір про надання послуг, укладений між Виконавцем та Замовником шляхом приєднання Замовником до цих Умов та підписання Сторонами відповідного Договору приєднання за формою (зразком),  встановленою у Додатку № 1 до цих Умов. Договір складається із цих Умов та Договору приєднання.

  2.1.5. Договір приєднання – договір приєднання, укладений між Виконавцем та Замовником за формою (зразком), встановленою Додатком № 1 до цього Договору, та шляхом укладення якого Замовник приєднується до цих Умов.

  2.1.6. Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, що надає послуг у сфері реклами та уклала Договір із Виконавцем шляхом приєднання до цих Умов та підписання Договору приєднання.

  2.1.7. Кейс – будь-яка робота (проект) Замовника у сфері реклами, розміщена на веб-сайті відповідно до умов Договору.

  2.1.8. Послуги – послуги Виконавця щодо розміщення кейсу(-ів) Замовника на веб-сайті в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

  2.1.9. Сторона – Виконавець або Замовник.

  2.1.10. Сторони – Виконавець та Замовником разом.

  2.1.11. Українські рекламні конкурси – це конкурси роботів у сфері реклами відповідно до такого виключного переліку: Київський міжнародний фестиваль реклами, Effie Awards Ukraine, WOW Done Awards, ADC*UA Awards, Ukrainian Design: The Very Best Of.

   

  Стаття 3. Предмет Договору

  3.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послуги, а Замовник – оплачувати такі Послуги належним чином та в повному обсязі, якщо інше не встановлено цим Договором.

   

  Стаття 4. Укладення та зміна Договору

  4.1. Договір укладається у письмовій формі шляхом підписання Сторонами Договору приєднання за формою (зразком),  яка встановлена в Додатку № 1 до цих Умов.

  4.2. Сторони мають право погодити в Договорі приєднання спеціальні умови, які відрізнятимуться від цим Умов. У випадку, якщо Договір приєднання містить положення, що відрізняються від положень, затверджених цими Умовами, застосовуються положення Договору приєднання.

  4.3. Шляхом укладення Договору приєднання Замовник погоджується на обов’язковий характер цих Умов та виконувати обов’язки, встановлені цими Умовами.

  4.4. Місцем укладення Договору є місцезнаходження Виконавця.

  4.5. Ці Умови можуть змінюватися Виконавець в односторонньому порядку, без згоди Замовника.

  4.6. Зміни до цих Умов вносяться Виконавцем шляхом викладення Умов у новій редакції. Актуальна реакція Умов розміщується на Веб-сайті.

  4.7. Нова редакція Умов набуває чинність з моменту її затвердження та розміщення Виконавцем на веб-сайті. Письмове підтвердження ознайомлення Замовника із новою редакцією Умов не вимагається.

  4.8. Зміни до Договору приєднання вносять за згодою Сторін шляхом укладення додаткової письмової угоди до Договору приєднання.

   

  Стаття 5. Порядок надання Послуг

  5.1. Послуги надаються лише авторизованим Замовникам.

  5.2. Для авторизації Замовник зобов’язується заповнити інформацію у відповідні реєстраційні форми, розміщені в розділі «Додати агенцію» на веб-сайті, а також завантажити знак для товарів та послуг Замовника (за наявності), key visual на іншу інформацію, зазначену в реєстраційних формах, а також виконати інші авторизаційні процедури, встановлені веб-сайтом.

  5.3. Після закінчення авторизації Послуги надаються Виконавцем у такому порядку:

  5.3.1. Для розміщення кейсу Замовник надсилає інформацію та інші матеріали про кейс шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми, розміщеної в розділі «Додати кейс» на веб-сайті або шляхом застосування іншого засобу комунікації, погодженого Сторонами.

  5.3.2. Після отримання інформації та інших матеріалів кейсу Виконавець перевіряє кейс та формує рахунок на оплату, який передається Замовнику.

  5.3.3. Рахунок оплачується Замовником у порядку та в строки, встановлені цим Договором.

  5.3.4. Після зарахування оплати на банківський рахунок Виконавця та отримання Виконавцем підтвердження оплати Виконавець розміщує кейс на веб-сайті.

   

  Стаття 6. Строк надання Послуг

  6.1. Строк надання Послуг щодо розміщення 1 (одного) кейсу становить 1 (один) рік з дати розміщення кейсу на веб-сайті (надалі – «строк надання Послуг»), якщо інше не погоджено Сторонами в Договорі приєднання.

  6.2. Якщо Замовник не повідомляє Виконавця про припинення розміщення відповідного кейсу за 1 (один) календарний місяць до дати закінчення строку надання Послуг, строк надання Послуг щодо розміщення відповідного кейсу та строк дії Договору продовжується (пролонгується) на ти ж умовах та на той же строк.

   

  Стаття 7. Оплата Послуг

  7.1. Будь-які розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Сторони, визначений у Договорі приєднання або додатково повідомлений Стороною.

  7.2. Послуги за Договором оплачуються Замовником на умовах завдатку в розмірі 100 (ста) відсотків від вартості Послуг на банківський рахунок Виконавця протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати отримання рахунку від Виконавця, але в будь-якому випадку до початку надання Послуг (розміщення кейсу на веб-сайті). Відсутність наданого Виконавцем рахунку не звільняє Замовника від обов’язку щодо оплати Послуг до дати початку їх надання.

  7.3. Завдаток, встановлений п. 7.2. цих Умов, є способом забезпечення виконання зобов’язань Замовником та не підлягає поверненню у випадку порушення Замовником умов цього Договору.

  7.4. У випадку, якщо до дати початку надання Послуг Замовником не оплачено Послуги, Виконавцем має право призупинити надання Послуг до моменту отримання завдатку без будь-якої відповідальності.

  7.5. Розмір оплати Послуг щодо розміщення 1 (одного) кейсу на веб-сайті протягом 1 (одного) року за Договором, якщо інше не визначено Договором приєднання, становить:

  7.4.1. Для Замовників, які не є членами ВРК – 1 500 (одна тисяча п’ятсот) гривень.

  7.4.2. Для Замовників, які є членами ВРК – 1 000 (одна тисяча) гривень.

  7.4.3. Кейсу, що увійшов до шортліст (shortlist) одного із українських рекламних конкурсів, встановлених цими Умовами – 750 (сімсот п’ятдесят) гривень.

  7.4.4. Кейсу, що зайнять третє (бронзу) або друге (срібло) місце в одному із українських рекламних конкурсів, встановлених цими Умовами – 500 (п’ятсот) гривень.

  7.4.5. Кейсу, що зайняв перше (золото) місце, виграв у номінації «Гран Прі» або «Best of Contest» одного із українських рекламних конкурсів, встановлених цими Умовами – 0,01 (одна сота) гривні.

   

  Стаття 8. Правила розміщення інформації та кейсів на веб-сайті

  8.1. На Веб-сайті забороняється розміщувати:

  8.1.1. Інформацію та кейси, що не відповідає дійсності.

  8.1.2. Конфіденційну інформації без згоди осіб, які володіють такою інформацією.

  8.1.3. Персональні дані фізичних осіб без письмової згоди таких осіб.

  8.1.4. Будь-які об’єкти права інтелектуальної власності без згоди осіб, які володіють майновими та/або особистими немайновими правами на таких об’єкт.

  8.1.5. Інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом.

  8.1.6. Твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб.

  8.1.7. Відомості або заклики до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та/чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки.

  8.1.8. Кейси, що використовую засоби і технології, які діють на підсвідомість споживачів реклами.

  8.1.9. Твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром, що відображається в Кейсі.

  8.1.10. Кейси, у яких використовуються або імітуються зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності.

  8.1.11. Кейси, у яких рекламуються товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії у замовника такої реклами.

  8.1.12. Кейси, у яких імітуються або копіюються тексти, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності.

  8.1.13. Кейси, у яких рекламуються послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Така інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної рекламної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї реклами.

  8.1.14. Кейси (включаючи анонси кіно- і телефільмів), яка містять елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності.

  8.1.15. Кейси, які містять рекламу про спорудження житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без набуття/отримання суб'єктами господарської діяльності, що здійснюють його будівництво чи інвестування та/або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт чи дозволу/ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.

  8.1.16. Кейси, які містять рекламу послуг з ворожіння та гадання.

  8.2. Замовник зобов’язується надавати для розміщення на веб-сайті, у тому числі шляхом заповнення відповідних реєстраційних форм, виключно достовірну, повну та точну інформацію, що відповідає дійсності, а також забезпечувати її актуальність.

  8.3. Замовник зобов’язується не вводити Виконавця та користувачів веб-сайту в оману, у тому числі шляхом розміщення недостовірної інформації та кейсів, або інформації та кейсів, права на які належать третім особам (без письмового дозволу таких осіб).

  8.4. У випадку порушення Замовником обов’язків, встановлених цією статтеюУмов, це є підставою для вилучення відповідної інформації та кейсу та/або достроково розірвання Виконавцем Договору без повернення сплаченого завдатку.

  8.5. Шляхом укладення цього Договору Замовник надає Виконавцю беззаперечну згоду на розміщення на веб-сайті будь-яких об’єктів прав інтелектуальної власності, що належать Замовнику та/або третім особам, і передаються Виконавцю для розміщення на веб-сайті.

  8.6. У випадку передачі Замовником Виконавцю будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності, майнові або особисті немайнові права на які належить третіх особам, Замовник гарантує наявність письмової згоди таких третіх осіб на їх розміщення на веб-сайті.

  8.7. У випадку звернення будь-яких третіх осіб до Виконавця, у тому числі із позовами, претензіями, вимогами тощо щодо неправомірного розміщення об’єктів права інтелектуальної власності без такої згоди (ліцензії), або порушення будь-яких інших прав таких осіб чи обов’язків, встановлених чинним законодавством України шляхом розміщення інформації або кейсу на веб-сайті, Замовник зобов’язується вирішити такий спір самостійно та відшкодувати Виконавцю будь-які збитки, у тому числі будь-який фінансовий, адміністративний штраф, неустойку, суму компенсації за завдані збитки (упущену вигоду), інші збитки та витрати Виконавця, пов’язані із таких порушенням та/або сплачені Виконавцем на користь третіх осіб. Така компенсація повинна бути виплачена Замовником Виконавцю протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання відповідної вимоги.

  8.8. Забороняється розміщення на веб-сайті та  передача Виконавцю будь-яких кейсів та інформації, що суперечать або порушують положення Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції» та будь-які інші чинні нормативно-правові акти України, міжнародне законодавство, законодавство про захист персональних даних держав (штатів), громадянами/резидентами яких є фізичні особи, персональні дані яких було розміщено (оброблено) на веб-сайті або передано (оброблено) Виконавцю із порушенням встановленого порядку, зокрема Загальний регламент про захист персональних даних (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Закон Штату Каліфорнія про конфіденційність персональних даних споживачів № 375 від 28 червня 2018 року (California Consumer Privacy Act. Assembly Bill № 375 as of June 28, 2018 year) та інші.

   

  Стаття 9. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

  9.1. У випадку прострочення Замовником обов’язку щодо оплати Послуг Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю пеню в розмірі 1 (одного) відсотка від вартості неоплачених Послуг за кожен день прострочення.

  9.2. Сторони несуть іншу відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за невиконання або неналежне виконання умов Договору.

  9.3. У випадку завдання збитків, у тому числі третім особам, Замовник зобов’язана відшкодувати їх в повному обсязі.

  9.4. У випадку завдання збитків, у тому числі третім особам, Виконавець зобов’язаний відшкодувати їх в розмірі, що не перевищує суму, сплачену Замовником у якості оплати Послуг.

  9.5. Строк позовної давності для будь-яких вимог за Договором, у тому числі сплати неустойки, відшкодування завданих збитків, становить 3 (три) роки.

  9.6. У випадку виникнення будь-яких спорів за Договором, у тому числі щодо його укладення, дійсності, зміни, виконання, припинення, такий спір вирішується шляхом переговорів.

  9.7. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

  9.8. Договір регулюється законодавством України, усі спори розглядаються українськими судами. З питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

   

  Стаття 10. Форс-мажорні обставини

  10.1. Сторона, яка порушила умови Договору, звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору, якщо таке порушення є наслідком форс-мажорних обставин.

  10.2. Форс-мажорними є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання відповідною Стороною зобов’язань, встановлених Договором, а саме: а саме: хакерські атаки, втручання в автоматизовані електронні системи, загроза війни, збройний конфлікт, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

  10.3. У випадку настання форс-мажорних обставин, а також про факт їх закінчення відповідна Сторона зобов’язана повідомити протягом 3 (трьох) робочих днів з дати настання відповідних обставин. Повідомлення Замовника про настання форс-мажорних обставин відбувається шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті та/або на офіційній сторінці Виконавця в будь-які соціальній мережі та/або в будь-яким іншим засобом комунікації, доступним Виконавцю.

  10.4. Юридичний факт настання та тривалості форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений відповідним документом, виданим Торгово-промисловою палатою України.

   

  Стаття 11. Повідомлення

  11.1. Повідомлення Замовника щодо будь-яких питань за Договором здійснюється одним з таких способів: відправлення електронного листа на адресу Замовника, зазначену в Договорі приєднання; відправлення повідомлення поштою або кур'єрською доставкою на адресу Замовника, зазначену в Договорі приєднання; вручення письмового повідомлення Замовнику особисто з відміткою Замовника або його представника про отримання такого повідомлення, якщо інше не встановлено Договором.

  11.2. Повідомлення Виконавця щодо будь-яких питань за Договором здійснюється одним з таких способів: відправлення електронного листа на адресу Виконавця, зазначену в Договорі приєднання; відправлення повідомлення поштою або кур'єрською доставкою на адресу Виконавця, зазначену в Договорі приєднання; вручення письмового повідомлення Виконавця особисто з відміткою Виконавця або його представника про отримання такого повідомлення.

  11.3. У випадку повідомлення шляхом відправлення електронного листа Сторона вважається такою, що ознайомилась зі змістом повідомлення в момент, коли таке електронне повідомлення було відправлено на відповідну електронну адресу.

  11.4. У випадку відправлення повідомлення поштою або кур'єрською доставкою, Сторона вважається такою, що ознайомилась зі змістом повідомлення в момент одержання такого повідомлення, що підтверджується повідомленням про вручення або іншим відповідним документом.

  11.5. У випадку вручення письмового повідомлення Стороні особисто з відміткою цієї Сторони або її представника про отримання такого повідомлення, ця Сторона вважається такою, що ознайомилась зі змістом повідомлення, в момент вручення такого повідомлення, що підтверджується відміткою із зазначенням дати вручення на повідомленні.

  11.6. У випадку зміни будь-яких реквізитів відповідна Сторона повинна повідомити іншу Сторону про таку зміну письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати відповідної зміни.

   

  Стаття 12. Конфіденційна інформація та персональні дані

  12.1. Будь-яка інформація, отримана у зв’язку із укладенням, зміною, виконання та припиненням Договору є конфіденційною інформацією і не повинна розголошуватися Сторонами третім особам, крім випадків, коли це необхідно для виконання умов Договору та/або обов’язків, встановлених чинним законодавством України.

  12.2. Детальний порядок обробки Виконавцем конфіденційної інформації та  персональних даних Замовника, його працівників, підрядників встановлюється Політикою конфіденційності, яка затверджується Виконавцем та є невід’ємною частиною Договору.

  12.3. З метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» та будь-яких інших нормативно-правових актів у галузі захисту персональних даних, у тому числі міжнародного законодавства, законодавства про захист персональних даних держав, громадянами/резидентами яких є окремі фізичні особи, персональні дані яких будуть оброблятися відповідно до умов Договору, Сторони зобов’язані отримати та гарантуються наявність згоди таких фізичних осіб на обробку іншою Стороною будь-яких персональних даних, які стали відомими в результаті правових відносин за Договором. Обробка включає, але не обмежується збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням персональних даних, які обробляються, будь-якою особою, пов’язаною з кожною з Сторін, у тому числі з метою ведення глобальної бази даних контрагентів.

  12.4. На Замовника покладається обов’язок щодо отримання згоди на обробку Виконавцем персональних даних фізичних осіб (уповноважених представників, працівників, фізичних осіб, які брали участь у створенні кейсів) з метою виконання умов цього Договору.

  12.5. У випадку відсутності такої згоди Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю будь-які збитки, пов’язані із відсутністю такої згоди/порушенням відповідного зобов’язання, у тому числі будь-які штрафи та інші санкції, покладені та Виконавця як відповідно до положень чинного законодавства України, так і міжнародного законодавства, законодавства про захист персональних даних держав (штатів), громадянами/резидентами яких є фізичні особи, персональні дані яких було оброблено із порушенням встановленого порядку, зокрема Загального регламенту про захист персональних даних (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), Закону Штату Каліфорнія про конфіденційність персональних даних споживачів № 375 від 28 червня 2018 року (California Consumer Privacy Act. Assembly Bill № 375 as of June 28, 2018 year) та інших.

   

  Стаття 13. Припинення Договору

  13.1. Договір не може бути припинений в односторонньому порядку, крім випадків, прямо передбачених цими Умовами та Договором приєднання.

  13.2. Договір може бути припинений за спільною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору приєднання.

  13.3. Договір може бути припинений в односторонньому порядку Виконавцем шляхом письмового повідомлення Замовника у випадку порушення Замовником умов цього Договору. У такому випадку Договір вважається припиненим з моменту отримання Замовником відповідного повідомлення Виконавця або через 3 (три) робочі дні з дати надходження листа на поштове відділення за адресою місцезнаходження Замовника.

  13.4. У випадку дострокового припинення Виконавцем Договору з причини порушення Замовником умов Договору, завдаток, сплачений Замовником (за наявності), не повертається.

  13.5. Договір може бути припинений в односторонньому порядку Виконавцем без пояснення причин шляхом письмового повідомлення Замовника за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати такого припинення. У такому випадку завдаток, сплачений Замовником (за наявності), повертається Замовнику частково, пропорційно строку надання Послуг, що залишився щодо відповідного кейсу, за умови відсутності порушення Замовником умов цього Договору та наявності письмової вимоги Замовника.

  13.6. Договір припиняється в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

   

  Стаття 14. Прикінцеві положення

  14.1. Ці Умови, нова редакція Умов набирають чинності з моменту їх затвердження Виконавцем та розміщення на веб-сайті.

  14.2.Договір набуває чинність з моменту підписання Сторонами Договору приєднання та діє до закінчення строку надання Послуг за всімакейсами Замовника, розміщеними на веб-сайті (надалі – «строк дії Договору»), але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

  14.3. Після підписання Договору приєднання будь-які письмові та усні попередні угоди, листування, протоколи розбіжностей, переговори між Сторонами щодо предмету Договору втрачають юридичну силу.

  14.4. У випадку, якщо будь-яке положення Договору (цих Умов або Договору приєднання) є або буде визнано недійсним (оспорюваним/нікчемним), це не спричиняє недійсність інших положень або Договору (Умов, Договору приєднання) в цілому. У такому випадку Сторони або відповідна Сторона зобов'язуються змінити недійсні положення іншими дійсними положеннями, які повинні відповідати цілям, змісту Договору та істотним умовам Договору, а також тлумачитися й застосовуватися таким чином, щоб досягти економічного результату, максимально близького до того, у відношенні якого у Сторін існували наміри при первинному укладанні Договору.

  14.5. Назви окремих розділів та статей у цих Умовах застосовуються лише для зручності посилання і використання тексту цих Умов і не можуть розглядатися як такі, що встановлюють або пояснюють права та обов'язки Сторін.

  14.6. Сторони гарантують, що вони мають необхідний обсяг цивільно-правової дієздатності, необхідної для укладення Договору; що вся інформація, повідомлена Сторонами, є правдивою; що Сторонам не відомо про жодні обставини, які б могли перешкодити укладенню Договору або схилити іншу Сторону до неукладення Договору.

  14.7. Сторони підтверджують, що при укладанні Договору вони діють добровільно, без примусу, розуміючи сутність та природу Договору, а також правові наслідки укладення Договору, усвідомлюючи характер своїх прав та обов’язків за Договору. Сторони заявлять про відсутність будь-яких тяжких обставин, які б змусили будь-яку зі Сторін укласти Договір на умовах, викладених в ньому, а також підтверджують, що умови Договору є прийнятними для Сторін і у зв’язку з цим не вважають умови Договору невигідними для себе.

  14.8. Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання зобов’язань за цим Договором без будь-якого погодження із Замовником.

  14.7.Невід’ємною частиною Договору є Політика конфіденційності, затверджена Виконавцем та розміщена на веб-порталі.

   

  Директор

  М.Р. Лазебник